Biržų mokykla-darželis „Vyturėlis“

„Augame ateities kūrėjais!“

Biržų mokyklos-darželio trumpa istorija

 

 • 1978 metais sausio 2 dieną įkurtas Biržų lopšelis-darželis „Vyturėlis“. Jam vadovavo Joana Kvedaravičienė.
 • Nuo 1985 metų  vasario 15 lopšeliui – darželiui “Vyturėlis” vadovavo Ona Laicėnienė.
 •  1991 m. lopšelyje-darželyje „Vyturėlis“ įkurta pirmoji specialiųjų poreikių vaikų ugdymo grupė. Joje buvo ugdomi 5 vaikai, turintys fizinę ir psichinę negalią.
 • 1993 m. pradėta įstaigos reorganizacija, l-d „Vyturėlis“ tapo vaikų ugdymo centru „Vyturėlis“.
 • 1993 rugsėjo 1 dieną įsteigtos dvi pradinės mokyklos klasės. Bendrosios paskirties klasėse integruotai mokėsi ir specialiųjų ugdymosi poreikių turintys vaikai, iš viso Biržų rajono. Papildomas ugdymo ir vaikų sveikatinimo paslaugas, pradėjo teikti švietimo pagalbos specialistės logopedė Stanislava Janulytė, specialioji pedagogė Jūratė Kaupienė, masažistė Daiva Grigaliūnienė, gydytoja Dalia Vileikienė.
 • 1995 m. Vaikų ugdymo centre atidarytas baseinas. Baseiną galėjo lankyti visi pageidaujantys  „Vyturėlio“ vaikai. Veikė neformaliojo ugdymo būrelis „Mokausi plaukti“, kurį vedė plaukimo instruktorė Vita Rimavičienė.
 •  1997 m. rudenį įkurta specialioji (lavinamoji) jungtinė klasė vidutinio ir žymaus intelekto sutrikimo vaikams.
 • 2000-05-04 Biržų kultūros namuose vyko atviras metodinis užsiėmimas,  besidomintiems specialiųjų poreikių vaikais „Ką mes galime kartu“, skirtas Tarptautinei šeimos dienai paminėti. Tai pirmasis renginys, išvedęs specialiųjų poreikių vaikus į viešumą.
 • 2002 m. atidaryta specialioji (lavinamoji) klasė vaikams su fiziniais ir judėjimo sutrikimais.
 • 2004 metais, prasidėjo švietimo įstaigų reorganizacija. Pradinis ugdymas teikiamas tik specialiųjų  poreikių turintiems mokiniams jungtinėje specialiojoje (lavinamojoje) klasėje.  
 • 2008 metų liepos mėnesį „Vyturėlyje“ išdirbusi 23 metus, į užtarnautą poilsį išėjo direktorė Ona Laicėnienė. Pirmoji, įstaigos vadovė rajone, duris atvėrusi specialiųjų poreikių vaikams. 
 • 2008 spalio 1 d. mokyklai pradėjo vadovauti Violeta Stancikienė.
 • 2009 m  rugsėjo 1 dieną  įkurta savaitinė grupė specialiųjų poreikių vaikams iš atokių kaimo vietovių. Vaikai vežiojami į mokyklą.
 • 2010 m. rugsėjo 1- ąją įkurta antroji specialioji (lavinamoji) klasė.
 • Atliktas baseino kapitalinis remontas, vaikams suteiktos geresnės galimybės vieną kartą per savaitę lankyti  plaukimo užsiėmimus.
 • 2012 m. dalyvauta Lietuvos mokyklų aplinkos konkurse, kuriame tapom laureatais –„Geriausiai tvarkoma mokyklos aplinka Lietuvoje 2012m“.
 • 2013 m. įsijungta į Lietuvos Specialiosios Olimpiados Komiteto programą  „Jaunasis atletas”, skirtą vaikams su sutrikusiu intelektu. 2016 metais buvome pakviesti, su keturiomis Lietuvos mokyklomis, dalyvauti  tarptautinėje pilotinėje „Jaunojo atleto“ programoje, įgyvendinti tris sporto modulius – futbolą, krepšinį ir dviračių sportą.
 •  2014-2015 m. Įgyvendintas Klimato kaitos specialiosios programos lėšomis finansuojamas projektas – Biržų mokyklos-darželio „Vyturėlis“ pastato modernizavimas.
 • 2014 m. pradėta taikyti „Lauko pedagogikos“ metodai. Ugdymas vyksta lauke, labai įvairioje netradicinėje aplinkoje už mokyklos ribų, vaikai įgyja naujų žinių, potyrių, praplečia savo akiratį, turi galimybę pažinti, išbandyti. Pradžioje įvykdyta 42 edukacinės, pažintinės išvykos, 2017 m. įvykdyta 84 išvykos, 2019 m. įvykdyta 103 pažintinės išvykos.
 • 2015 m. įkurta jauki „Kakės Makės“ biblioteka vaikams, kurioje vyksta skaitymai ir pažintis su knygomis.
 • Atlikta remontai visose grupėse, atnaujinti specialistų ir administracijos kabinetai,  atnaujinta mokyklos teritorija, įrengtos naujos edukacinės erdvės: futbolo aikštė, muzikos klasė, gamtos pažinimo erdvė, naujos aktyvaus judėjimo erdvės t.t.
 • 2017 m. atliktas kapitalinis salės remontas.
 • Dalyvauta programose: tarptautinė socialinių įgūdžių ugdymo programa „Zipio draugai“, sveikos gyvensenos ugdymo programa „Sveikatiada“. 
 • Su ugdytiniais aktyviai dalyvauta įvairiuose rajono ir  respublikiniuose konkursuose, projektuose – „Dainų dainelė“,  „Sveikuolių sveikuolis“, ekologinio ugdymo projekte „Gamtos vaistinė“, RIUKKPA projekte „Mažųjų olimpiada“, projekte „Skaitantis darželis“. Dalyvauta švietėjiškose ir socialinėse iniciatyvinėse veiklose –  „Visa Lietuva skaito vaikams“, „Žalia pėda“, Europos sporto savaitė BEACTIVE,   Lietuvos moterų sporto asociacijos festivalis „Sportuojanti mergaitė – būsima olimpietė“ ir kt.
 • Vadovaujantis „Geros mokyklos“ koncepcija, siekta pokyčių mokykloje. Visi pedagogai ir administracija aprūpinti kompiuteriais ir internetine prieiga. Nuo 2016 rugsėjo įdiegtas elektroninis dienynas „Mūsų darželis“, kuriuo naudojasi visi pedagogai (100%), tėvai (95%) ir kitas aptarnaujantis personalas. Tai įtakojo mokyklos informacinės kultūros stiprinimą, ugdymo(si) kokybės gerinimą.
 • 2017 gautas geltonasis mokyklinis autobusas.
 • 2018 metais pasirašyta sutartis su „Robotikos akademija”ir susikūrė „Robotikos” būreliai ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams.