Biržų mokykla-darželis „Vyturėlis“

„Augame ateities kūrėjais!“

Mokyklos savivaldos institucijos kolegialiai svarsto Mokyklos veiklos ir finansavimo klausimus ir pagal kompetenciją priima sprendimus, daro įtaką direktoriaus priimamiems sprendimams, atlieka visuomeninę Mokyklos valdymo priežiūrą.

 

Mokyklos taryba yra aukščiausia Mokyklos savivaldos institucija, renkama trejiems metams. Taryba telkia mokytojus, tėvus, kitus teisėtus vaiko (mokinio) atstovus, vietos bendruomenę demokratiniam mokyklos valdymui, padeda spręsti mokyklai aktualius klausimus.

 

Mokytojų taryba – nuolat veikianti Mokyklos savivaldos institucija pedagogų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro Mokyklos direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, švietimo pagalbą teikiantys specialistai, visi Mokykloje dirbantys mokytojai ir kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.

 

Darbo taryba yra nepriklausomas kolegialus darbuotojų atstovaujamasis organas, kuris vykdydamas savo funkcijas, atsižvelgia į visų mokyklos darbuotojų teises ir interesus, nediskriminuoja atskirų darbuotojų ar jų grupių. Darbo taryba sudaroma trejų metų kadencijai.