Biržų mokykla-darželis „Vyturėlis“

„Augame ateities kūrėjais!“

BIRŽŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „VYTURĖLIS“

VAIKŲ, JŲ TĖVŲ IR PEDAGOGŲ

KŪRYBINIŲ DIRBTUVIŲ „SKRISK, VAIKYSTĖS AITVARE“,

SKIRTŲ TARPTAUTINEI ŠEIMOS DIENAI PAMINĖTI,

NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

            1. Vaikų, jų tėvų ir pedagogų kūrybinių dirbtuvių „Skrisk, vaikystės aitvare“, skirtų Tarptautinei šeimos dienai paminėti,  (toliau – kūrybinės dirbtuvės) nuostatai reglamentuoja kūrybinių dirbtuvių tikslą, uždavinius, vykdymo tvarką, darbų pateikimo formą.

2. Kūrybinės dirbtuvės skirtos Tarptautinei šeimos dienai – gegužės 15 d. – paminėti ir ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo  vaikų, tėvų, pedagogų saviraiškai, kūrybiškumui, išradingumui skatinti.

3. Parodos nuostatai skelbiami Biržų mokyklos-darželio „Vyturėlis“ interneto svetainėje,   adresu vyturėlis.eu 

            4. Kūrybines dirbtuves organizuoja priešmokyklinio  ugdymo mokytoja Ilona Simėnienė, logopedė Stanislava Janulytė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Daina Balčiūnienė, kūrybinių dirbtuvių koordinatorė direktorė Violeta Stancikienė.

II. PARODOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

5. Tikslas – meninės raiškos ir kūrybinių gebėjimų ugdymas(sis), įtraukiant vaikus ir jų tėvus į bendrą kūrybinę veiklą.

6. Uždaviniai:

6.1. skatinti veikti, bendrauti ir bendradarbiauti su šeimos nariais;

6.2. skatinti  kūrybiškumą, naujų raiškos formų, technologijų ir originalių sprendimų paiešką, kūrybinę iniciatyvą, saviraišką, originalumą;

6.3. plėsti įvairias menines veiklas bei įvairių meno priemonių, technikų patirtį.

III. DALYVIAI

7. Biržų mokyklos – darželio ,,Vyturėlis“ vaikai, jų tėvai, pedagogai.

IV. NAMŲ  DARBAI

8. Po vieną darbelį pateikia kiekvieno ugdytinio šeima. Tai gali būti ugdytinių darbai, vaiko ir šeimos narių bendras darbas, pedagogo ir vaiko bendras darbas.

V. KŪRYBINIŲ DARBŲ PATEIKIMO TVARKA

 9. Pateikiamas darbelis turi būti stabilus, patvarus, estetiškas, paruoštas eksponavimui.

10. Dalyviai patys pasirenka medžiagas ir gamina gėlių žiedus (15-16 cm skersmens dydžio), juos dekoruoja taip, kad galėtų būtų pritaikyti eksponavimui lauko erdvėje.  

11. Visi darbeliai bus sudėti į vieną didelį spalvingą aitvarą.

12. Kūrybiniai darbeliai turi būti pristatyti iki 2021 m. gegužės 12 d.