Biržų mokykla-darželis „Vyturėlis“

„Augame ateities kūrėjais!“

Pareigybės pavadinimas: logopedas.

Pareigybės lygis – A2.

Reikalavimai:
1. Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą, logopedo profesinę kvalifikaciją.
2. Mokėti lietuvių kalbą pagal Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo nustatytus reikalavimus.
3. Būti susipažinus su Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymais, Švietimo įstatymu.
4. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis bei jų programomis.

Privalumas:
Turėti logopedo darbo patirtį švietimo įstaigoje (pageidautina ikimokyklinėje įstaigoje).

Funkcijos:
1. Įvertina ugdytinių kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus.
2. Geba bendrauti ir bendradarbiauti su mokiniais, turinčiais kalbos sutrikimų, ir bendradarbiauti su mokytojais, kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagoginių psichologinių tarnybų, sveikatos priežiūros, švietimo ir kitų įstaigų darbuotojais;
3. Numato specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tikslus ir uždavinius, jų pasiekimo būdus ir metodus.
4. Sudaro individualias ir grupines ugdytinių kalbos ugdymo programas, jas taiko.

5. Geba rengti ir naudoti specialiosios pedagoginės (logopedinės) pagalbos teikimo procese specialiąsias mokymo priemones, skirtas specialiųjų poreikių mokinių kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų lavinimui.

6.  išmano dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, geba sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, rengia programas, projektus, veiklos ataskaitas;

7. Dalyvauja įstaigos Vaiko gerovės komisijos veikloje.

Biržų mokyklos-darželio „Vyturėlis“ direktorė Telefonas pasiteirauti: 8 60184227